• En
منو سایت

  پیگیری مرسولات پستی

   

  فرستندگان می توانند پس ازواگذارنمودن مرسولات خود به پست،سرنوشت آنها را پیگیری کنند.این مرسولات شامل موارد ذیل می باشد:

   

  مرسولات عادی

  طبق مقررات پستی،مرسولات عادی درهیچ واحد پستی ثبت نمی شوند. بنابراین پی گیری آن ازطریق فرستنده وگیرنده میسر نیست،اما کلیه واحدهای پستی اعم از واحدهای قبول وجمع آوری، مبادله کننده وتوزیع موظف هستند که این قبیل مرسولات را بانهایت دقت آماده وتجزیه کنند ونهایتأ  توزیع نمایند ودرصورت لزوم با توجه به آدرس ومشخصات روی مرسوله برای گیرنده،فرستنده می تواند به نوعی ازموضع مربوطه استعلام کند که آیا چنین نامه ای برای اوبرگشت داده شده یاخیر.

  ازدلایل برگشت مرسوله به فرستنده می تواند عدم پرداخت هزینه پستی کامل(کسرتمبر) ،آدرس نویسی ناقص ، فاقد مقصد بودن مرسوله ویا تغییر مکان گیرنده باشد.

   

  مرسولات ثبتی و پیشتاز

  مرسولات دیگری که ثبتی وقابل پیگیری هستند مرسولات سفارشی وپیشتاز است. برای پیگیری مرسولات (ثبتی) درصورت عدم وصول مرسوله به دست گیرنده، بایستی بامراجعه به دفاتر مبدأ پستی وارائه قبض به متصدیان ،تقاضای فرم مطالبه نامه نمود. سپس فرم مطالبه نامه را تکمیل ودرقبال پرداخت وجه که به صورت تمبرروی آن قرارمی گیرد،فرم به واحد های مبادله ارسال می شود و سرنوشت مرسوله مشخص خواهدشد.

  فرستنده یا حسب موردگیرنده باارایه مدارک کافی ازفردای تسلیم مرسوله به پست، تاشش ماه می تواند در خواست اطلاعات وصدور مطالبه نامه ازادارات پست مبدأ ویا مقصد بنماید.

  فرستنده حتی المقدور باید یک رونوشت ازنشانی مرسوله رابه پست تسلیم نماید.

  درفرم مطالبه نامه نوع مرسوله ،نام ونام خانوادگی، نشانی وکدپستی فرستنده ،نشانی گیرنده ،شماره سفارشی مرسوله به همراه وزن ومحتوی مرسوله درنقاط خالی فرم،بایستی قید شود ومتقاضی می تواند نتیجه پی گیری را ،درآدرسی که تعیین می کند ،دریافت نماید. همچنین وی بایستی دراین قسمت نام ونام خانوادگی،شماره تلفن (نمابر) به همراه نشانی وکدپستی خودرا درج وباقید تاریخ ،مطالبه نامه را امضاء وپس ازتحویل آن ،بادریافت رسید ازسرنوشت مرسوله خودآگاه گردد.

  درصورت شناسایی وپیداشدن مرسوله ،پست آن را به وی تحویل ودرغیراینصورت غرامت پرداخت خواهدشد.

  برخی مطالبه نامه ها یک روز وبرخی تایک ماه به طول می کشد تامسیر خودراطی کند وبه نتیجه مطلوب برسد.

  درمورد امانات پستی بیمه شده ،پست طبق فاکتورمشتری ویا تشخیص متصدی باجه پستی باتعیین ارزش امانت وبا کسر 3دهم درصد، هزینه آن را پرداخت میکند. مطابق قانون به اضافه هزینه پست،غرامت تعلق می گیرد.

  غرامت تأخیر مرسولات پست پیشتاز ،معادل 2برابرکرایه پستی است.

  گیرندگان مرسولات درکشور مقصد نیز می توانند به ادارات پستی خودمراجعه وباارایه مدارک کافی درخواست صدور مطالبه نامه معکوس نمایند.

  امانتی که تحویل آن میسر نشده بدون درنگ برگشت داده خواهدشد. همچنین چنانچه فرستنده برگشت فوری امانت را درخواست کرده باشد ،امانت عودت خواهدشد.

   

  پیگیری مرسولات خارجی

  برای مرسولات خارجه پس از رسیدگی متصدیان پست وتعیین غرامت برای مرسولات خارجی سفارشی،«SDR» 30غرامت تعلق می گیرد. (هرSDR حدوداًمعادل 53/1دلار  می باشد)

  برای امانات خارجه عادی «SDR» 40 به ازاء هرامانت وبه ازاء هر کیلو «SDR» 5/4 به آن غرامت تعلق می گیرد. مبلغ غرامت پرداختی به امانات بیمه ،به میزان مبلغ اظهارشده مرسوله ، پس از کسر یک درصد حق بیمه ،بعلاوه هزینه های پستی می باشد.

  درواحد های پستی بایستی بامرسولات مشتریان مطابق شرایط معمول وطبق قانون ومقررات پستی عمل شود. مشتریان درصورت نارضایتی ازخدمات پستی میتوانند به واحدهای رسیدگی به شکایات که دردفاتر و باجه های مناطق پستی تهران ومراکز پستی استان ها مستقر هستند،مراجعه ومطالبات خودرا پی گیری نمایند.

  درصورت عدم نتیجه گیری ازاین اقدامات ،مشتریان می توانند باتلفن 88411111   واحد ارتباطات مردمی دفتر ارزشیابی ،بازرسی وحمایت از مشتری شرکت پست تماس حاصل نمایند. این واحد پس ازتماس مشتریان آن را بررسی و پیگیری های لازم را انجام می دهد ونتیجه رابه مسئولان مربوطه منتقل می کند وسپس مشتریان را در جریان اقدامات انجام شده قرارمی دهد.

   

  درخواست استرداد یا تغییرنشانی

  هرفرستنده حق دارد که مرسوله خود را از پست باز پس بگیرد.

  دراین صورت بایستی تقاضای استرداد، تغییر یا اصلاح نشانی خودرا به صورت نامه یا فاکس به دفتر پستی که مرسوله خودرا تحویل داده ،تسلیم نماید. دفاتر پستی می بایست ضمن احراز هویت فرستنده از وی تقاضای رویت قبض رسید مربوطه را نمایند. چنانچه مرسوله دردفتر مبدأ موجود نباشد،فرستنده می تواند تقاضا نماید که مرسوله اش را ، ازاداره پست مقصد برگشت دهند. دراین صورت برای اطلاع دادن به پست مقصد می تواند از طریق تلکس ،نامه ،پست تصویری یا پست پیشتاز تقاضای خودراارسال نماید. نرخ استفاده ازهریک از سرویس های فوق بعلاوه نرخ تقاضای استرداد از فرستنده دریافت می شود.

   

  تکمیل فرم های کسب تکلیف امانات پستی

  نظربه اینکه دربعضی مواقع وبه دلایلی این امکان وجود دارد که پست مقصد نتواند مرسولات را توزیع کند،مانند اینکه گیرنده به مسافرت رفته باشد ویا تغییرمکان داده باشد و یا مسائلی نظیر آن ،بنابراین برای اینکه دراین گونه مواقع پست بداند که چه عملی باید انجام دهد، ضروری است که هرفرستنده فرم کسب تکلیف را (که توسط دفتر مبدأ دراختیار او قرارمی گیرد) به مقاصد داخلی وخارج ازکشور بطورکامل وخوانا تکمیل کند.


  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0